دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
تدوین دوره توانمندسازی سلامت روان مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌نگر؛ مورد مطالعه: نوجوانان شهر تهران (1399) / مفیدی ، نرگس، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمفیدی ، نرگس، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/308 1399
عنوان :تدوین دوره توانمندسازی سلامت روان مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌نگر؛ مورد مطالعه: نوجوانان شهر تهران
تکرار نام مولف :نرگس مفیدی
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1399
صفحه شمار:ص.108

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تحلیل کیفی مولفه های سلامت روان مبتنی بر حکمت های نهج البلاغه (1399) / هادی نژاد نوکاشتی ، فرشته، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسههادی نژاد نوکاشتی ، فرشته، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/307 1399
عنوان :تحلیل کیفی مولفه های سلامت روان مبتنی بر حکمت های نهج البلاغه
تکرار نام مولف :فرشته هادی نژاد نوکاشتی
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1399
صفحه شمار:122.ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت با خود بر احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی کودکان کار شهر تهران (1398) / سادات رضوی ، سیده فرزانه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسادات رضوی ، سیده فرزانه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/306 1398
عنوان :اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت با خود بر احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی کودکان کار شهر تهران
تکرار نام مولف :سیده فرزانه سادات رضوی
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1398
صفحه شمار:100.ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاثیر بازی درمانی دیالکتیکی بر خودپنداره و پرخاشگری کودکان (1398) / عبدی ، فروزان، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعبدی ، فروزان، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/305 1398
عنوان :تاثیر بازی درمانی دیالکتیکی بر خودپنداره و پرخاشگری کودکان
تکرار نام مولف :فروزان عبدی
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1398
صفحه شمار:157.ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اثربخشی آموزش گروهی نظریه انتخاب بر تاب آوری و عزت نفس کودکان کار (1398) / مهدوی زاده ، فاطمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمهدوی زاده ، فاطمه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/304 1398
عنوان :اثربخشی آموزش گروهی نظریه انتخاب بر تاب آوری و عزت نفس کودکان کار
تکرار نام مولف :فاطمه مهدوی زاده
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1398
صفحه شمار:162.ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

نقش واسطه ای بهزیستی روانشناختی در رابطه بین سلامت خانواده اصلی و کیفیت زندگی زناشویی زنان شاغل (1398) / علی پور برآبی ، زینب، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعلی پور برآبی ، زینب، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/303 1398
عنوان :نقش واسطه ای بهزیستی روانشناختی در رابطه بین سلامت خانواده اصلی و کیفیت زندگی زناشویی زنان شاغل
تکرار نام مولف :زینب علی پور برآبی
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1398
صفحه شمار:85.ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اثربخشی آموزش گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برعملکرد وانگیزه تحصیلی دانش آموزان دختر در معرض اعتیاد به اینترنت (1398) / نوروزی بقا ، راحله، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنوروزی بقا ، راحله، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/302 1398
عنوان :اثربخشی آموزش گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برعملکرد وانگیزه تحصیلی دانش آموزان دختر در معرض اعتیاد به اینترنت
تکرار نام مولف :راحله نوروزی بقا
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1398
صفحه شمار:ص.116

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریه راه حل مدار بر تعارض کار و خانواده(کار- خانواده، خانواده-کار) و فرسودگی شغلی کارکنان ناجا (1397) / سامعه ، عاطفه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسامعه ، عاطفه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/0301 1397
عنوان :اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریه راه حل مدار بر تعارض کار و خانواده(کار- خانواده، خانواده-کار) و فرسودگی شغلی کارکنان ناجا
تکرار نام مولف :عاطفه سامعه
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1397
صفحه شمار:ص.77

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

نقش واسطه‌ای دلزدگی زناشویی در رابطه بین طرحواره‌های هیجانی و تعارض زناشویی؛ نمونه موردمطالعه: پرستاران زن (1397) / صالحی ادیب ، مریم، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهصالحی ادیب ، مریم، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/0300 1397
عنوان :نقش واسطه‌ای دلزدگی زناشویی در رابطه بین طرحواره‌های هیجانی و تعارض زناشویی؛ نمونه موردمطالعه: پرستاران زن
تکرار نام مولف :مریم صالحی ادیب
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1397
صفحه شمار:122.ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر وابستگی به اینترنت و دشواری‌های بین فردی، مورد مطالعه: دختران نوجوان منطقه 14 شهر تهران (1399) / حسینی تبار ، محبوبه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحسینی تبار ، محبوبه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭MA ‭/0299 1399
عنوان :اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر وابستگی به اینترنت و دشواری‌های بین فردی، مورد مطالعه: دختران نوجوان منطقه 14 شهر تهران
تکرار نام مولف :محبوبه حسینی تبار
ناشر:دانشکده غیردولتی-غیرانتفاعی رفاه (خواهران تهران)
سال نشر :1399
صفحه شمار:ص.116

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :1