دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

‭MA

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭MA

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اثر بخشی آموزش رهبری ذهنآگاهانه بر شایستگیهای مدیریتی (مورد مطالعه: مدیران یک شرکت صنعتی) (1399) / رحیمی ، مژگان، نویسنده بازکردن سند0366.pdf
اثر بخشی درمان بین تشخیصی یکپارچه بر هیجانخواهی و ترس از ارزیابی منفی نوجوانان درگیر لایک اینستاگرام (مورد مطالعه: دختران نوجوان شهر تهران) (1399) / علوی ، زهره السادات، نویسنده بازکردن سند0348.pdf
اثر پایگاه اقتصادی - اجتماعی در انتخاب نوع فعالیت ورزشی جوانان شهرستان کرمانشاه (1394) / ویسی ، آرمان، نویسنده
اثربخشی آموزش ارتباط بدون خشونت بر تعارضات و دلزدگی زناشویی زنان متاهل (1396) / حسنی ، لعیا، نویسنده
اثربخشی آموزش همیاری بر حل مسئله اجتماعی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان قدس (1399) / ناصری غیاثوند ، حمیده، نویسنده بازکردن سند0335.pdf
اثربخشی آموزش گروهی خود انضباطی بر اعتیاد به اینترنت، تعارض والد - فرزندی، کیفیت رابطه معلم- دانش آموزی (1398) / محمدی ، لیلا، نویسنده بازکردن سند0297.pdf
اثربخشی آموزش گروهی ایمن سازی در برابر استرس مایکنبام بر تنظیم شناختی هیجان و صمیمیت زنان متاهل (1396) / بهاءالدینی ، حمیده، نویسنده
اثربخشی آموزش گروهی رویکرد راه‌حل‌محور بر خودکارآمدی و عزت نفس زنان خانه‌دار شهر تهران (1400) / باقری پور ، فریبا، نویسنده بازکردن سند0358.pdf
اثربخشی آموزش گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر عزت نفس دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان پاکدشت (1397) / زبده گلدیانی ، نجمه، نویسنده
اثربخشی آموزش گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برعملکرد وانگیزه تحصیلی دانش آموزان دختر در معرض اعتیاد به اینترنت (1398) / نوروزی بقا ، راحله، نویسنده بازکردن سند0302.pdf
اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریه راه حل مدار بر تعارض کار و خانواده(کار- خانواده، خانواده-کار) و فرسودگی شغلی کارکنان ناجا (1397) / سامعه ، عاطفه، نویسنده بازکردن سند0301.pdf
اثربخشی آموزش گروهی مهارت خودآگاهی مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری بر خودتنظیمی و مسئولیتپذیری دختران نوجوان 12 تا 14 ساله منطقه 21 (1399) / حسینی ، فاطمه، نویسنده بازکردن سند0351.pdf
اثربخشی آموزش گروهی مهارت مدیریت هیجان و تفکر خلاق به شیوه گفت و گوی سقراطی بر الگوهای ارتباطی و بهزیستی روان‌شناختی زنان متاهل شهر تهران؛ مورد مطالعه: زنان متاهل منطقه 3 (1397) / سیف اللهی نصرآبادی ، فاطمه، نویسنده
اثربخشی آموزش گروهی نظریه انتخاب بر تاب آوری و عزت نفس کودکان کار (1398) / مهدوی زاده ، فاطمه، نویسنده بازکردن سند0304.pdf
اثربخشی درمان فراشناختی بر برافراشتگی صفات شخصیتی در کاهش تعارض زناشویی (1400) / حسن زاده ، آرزو، نویسنده بازکردن سند0355.pdf

کاربران آنلاین :2