دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : غزال زند کریمی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اثر بخشی درمان بین تشخیصی یکپارچه بر هیجانخواهی و ترس از ارزیابی منفی نوجوانان درگیر لایک اینستاگرام (مورد مطالعه: دختران نوجوان شهر تهران) (1399) / علوی ، زهره السادات، نویسنده بازکردن سند0348.pdf
اثربخشی آموزش ارتباط بدون خشونت بر تعارضات و دلزدگی زناشویی زنان متاهل (1396) / حسنی ، لعیا، نویسنده
اثربخشی آموزش گروهی «راه حل محور» برخودانضباطی و تعارض والد- فرزند در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول (1397) / آقامحمدی سندانی ، صدرا، نویسنده بازکردن سند0444.pdf
اثربخشی آموزش گروهی خود انضباطی بر اعتیاد به اینترنت، تعارض والد - فرزندی، کیفیت رابطه معلم- دانش آموزی (1398) / محمدی ، لیلا، نویسنده بازکردن سند0297.pdf
اثربخشی آموزش گروهی ایمن سازی در برابر استرس مایکنبام بر تنظیم شناختی هیجان و صمیمیت زنان متاهل (1396) / بهاءالدینی ، حمیده، نویسنده
اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریه راه حل مدار بر تعارض کار و خانواده(کار- خانواده، خانواده-کار) و فرسودگی شغلی کارکنان ناجا (1397) / سامعه ، عاطفه، نویسنده بازکردن سند0301.pdf
اثربخشی درمان فراشناختی بر برافراشتگی صفات شخصیتی در کاهش تعارض زناشویی (1400) / حسن زاده ، آرزو، نویسنده بازکردن سند0355.pdf
اثربخشی دوره آموزشی هوش هیجانی بر ارتقاء کارکرد¬های اجرایی کودکان (1398) / زندی ، نگار، نویسنده بازکردن سند0294.pdf
اثربخشی شناخت درمانی گروهی به روش مایکل فری بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه و راهبردهای مقابله‌ای دانشجویان دختر در شرف ازدواج (1396) / فرهادی ، فاطمه، نویسنده بازکردن سند0431.pdf
اثزبخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی رفتارهای پرخطر و راهبردهای حل مسئله در نوجوانان دارای استعداد اعتیاد (1398) / ابراهیمی ، تقوا، نویسنده بازکردن سند0290.pdf
آموزش ارتباط بدون خشونت (NVC) و تاثیر آن بر افکار خودکشی و سبک‌های مقابله با استرس دختران نوجوان (1397) / حشمتی مولائی ، نفیسه، نویسنده
بررسی اثربخشی پیش از ازدواج به شیوه تصویرسازی ارتباطی بر رشد فردی و نگرش نسبت به انتخاب همسر (1396) / زنگنه بیغش ، زینب، نویسنده
بررسی باورهای فراشناختی و سبک های حل مسئله در گرایش به ازدواج مردان جوان / عسکری ، زهرا، نویسنده
بررسی رابطه ی اختلال بادی دیسمورفیک و تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان (1398) / صالح ، فاطمه، نویسنده
بررسی رابطه ی سیستم های رفتاری BAS و BIS با انگیزه ی تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر متوسطه اول شهر تهران (1398) / جوزی ، گیتی السادات، نویسنده

کاربران آنلاین :3